"DANH NGÀI LÀ GIÊ-HÔ-VA" Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3

Lượt xem: 3093

VBI giới thiệu bài viết của Tiến Sĩ – Jack Cottrell về danh xưng của Đức Chúa Trời. 

VBI giới thiệu bài viết của Tiến Sĩ – Jack Cottrell về danh xưng của Đức Chúa Trời. 

Tác Giả: Tiến Sĩ – Jack Cottrell

Nguồn: http://jackcottrell.com/uncategorized/yahweh-is-his-name-exodus-153/

Dịch Giả: Trần Hồng Ân

GIỚI THIỆU

I. ĐIỀU MỚI THỨ NHẤT: SỰ BÀY TỎ Ý NGHĨA MỚI VỀ DANH XƯNG CỦA “YAHWEH.”

II. ĐIỀU MỚI THỨ HAI: CÔNG VIỆC VĨ ĐẠI ĐẦU TIÊN VỀ SỰ CỨU CHUỘC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI: SỰ RA KHỎI XỨ Ê-DÍP-TÔ!

III. NẾU DANH GIÊ-HÔ-VA LÀ TỐI QUAN TRỌNG, TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG DÙNG NGÀY NAY?

 

Dịch Thuật Bởi Trần Hồng Ân

Ghi chú của người chuyển ngữ:

Từ ngôi vị trong bài viết chỉ về ngôn ngữ không phải là ngôi cầm quyền hay ngôi vua.

Bản dịch Tự Hữu Hằng Hữu là ý nghĩa của từ TA LÀ, nhầm giúp người đọc dễ hiểu. Chứ theo ngôn từ thì cụm từ TA LÀ là chính xác.

 

In bài này

Related Articles

Bối Cảnh Thư Tín Phi-e-rơ

Tội Lỗi – Tin Dữ Cho Loài Người

Tội Lỗi – Tin Dữ Cho Loài Người