"DANH NGÀI LÀ GIÊ-HÔ-VA" Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3

Viết bởi Dr. Jack Cottrell. Lượt xem: 2245

VBI giới thiệu bài viết của Tiến Sĩ – Jack Cottrell về danh xưng của Đức Chúa Trời. 

Tác Giả: Tiến Sĩ – Jack Cottrell

Nguồn: http://jackcottrell.com/uncategorized/yahweh-is-his-name-exodus-153/

Dịch Giả: Trần Hồng Ân

GIỚI THIỆU

I. ĐIỀU MỚI THỨ NHẤT: SỰ BÀY TỎ Ý NGHĨA MỚI VỀ DANH XƯNG CỦA “YAHWEH.”

II. ĐIỀU MỚI THỨ HAI: CÔNG VIỆC VĨ ĐẠI ĐẦU TIÊN VỀ SỰ CỨU CHUỘC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI: SỰ RA KHỎI XỨ Ê-DÍP-TÔ!

III. NẾU DANH GIÊ-HÔ-VA LÀ TỐI QUAN TRỌNG, TẠI SAO CHÚNG TA KHÔNG DÙNG NGÀY NAY?

 

Dịch Thuật Bởi Trần Hồng Ân

Ghi chú của người chuyển ngữ:

Từ ngôi vị trong bài viết chỉ về ngôn ngữ không phải là ngôi cầm quyền hay ngôi vua.

Bản dịch Tự Hữu Hằng Hữu là ý nghĩa của từ TA LÀ, nhầm giúp người đọc dễ hiểu. Chứ theo ngôn từ thì cụm từ TA LÀ là chính xác.

 

Tags: Đức Chúa Trời, Dr. Jack Cottrell, Danh Giê-hô-va, Ba Ngôi Vị

In bài này