HỌC VIỆN KINH THÁNH VIỆT NAM – VBI

Gây dựng các Hội Thánh Đấng Christ Việt Nam và nâng cao sự rao truyền Tin Lành tại các Hội Thánh địa phương. VBI đào tạo những người truyền đạo, tôi tớ lãnh đạo, và người giảng dạy có hiệu quả cho lĩnh vực truyền giáo Việt Nam.

Các Mục Vụ

VBI Education

Chương Trình Đạo Tạo Trực Tuyến & Ngoại Tuyến

VMF

Chương Trình Chăm Sóc & Huấn Luyện

VBI Press

Chương Trình Xuất Bản

TẦM NHÌN VBI

Trồng, nuôi dưỡng, và nhân rộng các Hội Thánh Đấng Christ Việt Nam. Các Hội Thánh sẽ sống câu chuyện của Đức Chúa Trời và sứ mệnh của Ngài một cách hiệu quả, kết quả của việc đem đến sự thông biết của Đấng Christ qua việc đào tạo Kinh Thánh để chuẩn bị các tôi tớ lãnh đạo địa phương hầu việc thành viên và cộng động.

Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn-đồ như vầy: Hết cả quyền-phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế.
Ma-thi-ơ 28:18-20

Want to receive push notifications for all major on-site activities?